طرح موضوعی

  • عمومی

  • اهمیت آموزش مدنیّت دانشگاهی

    محتوی حاضر برگردان فارسی مقاله ای تحت عنوان "Introducing a Culture of Civility in First-Year College Classes" می باشد که  توسط روبرت . جی کانلی به نوشته تحریر در آمده است و با همت خانم زهرا پیردل (کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی) به فارسی ترجمه شده است.

    هدف از آوردن این مقاله ، مشاهدات و تجربه خودم به عنوان مدرس دانشگاهی می باشد، همانگونه که در متن این مقاله اشاره شده است افول مدنیت امری کلی و عمومی می باشد که در قسمت های مختلف دنیا رخ می دهد و نویسنده مقاله و خیلی از افراد دانشگاهی دیگر بر این باور هستند که نیاز است که اصول مدنیت در سال های اول و خصوصا در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه به خوبی به دانشجویان آموزش داده شود.