داروشناسی 1

داروشناسی 1

در این واحد آموزشی که با عنوان "داروشناسی 1" ارایه می شود. مفاهیم پایه و بنیادین داروشناسی آموزش داده می شود و فراگیران نیز برای ادامه مباحث داورشناسی نیاز هست که مفاهیم را به خوبی یاد گیرند. مطالبی همچون تاریخچه داروشناسی، توسعه و تکامل داروشناسی به عنوان یک علم، تقسیم بندی و ظهور علوم دیگر از داروشناسی ، طبقه بندی داخلی علم داروشناسی، فارماکوکینتیک، فارماکودینامی ، داروشناسی سیستم عصبی خود مختار، داروشناسی دستگاه قلب و عروق از جمله مواردی است که آموزش داده می شود.

Practical Pharmacology

Practical Pharmacology

مربی: دکتر شهاب بهلولی

مربی: دکتر معصومه دادخواه

مربی: دکتر یاسین پناهی