درس‌های موجود

داروشناسی 3

  • استاد: شهاب بهلولی

داروشناسی 2

  • استاد: شهاب بهلولی

داروشناسی 1

  • استاد: شهاب بهلولی

فارماکولوژی عملی

  • استاد: شهاب بهلولی
  • استاد: معصومه دادخواه